Έγκριση Επιστροφής Εμπορευμάτων

Εάν είστε αγοραστής που δεν είναι Καταναλωτής, έχετε δικαιώματα λόγω καθυστέρησης παράδοσης ή / και ελαττώματος, το οποίο τα εμπορεύματα έχουν κατά τη μεταβίβαση του κινδύνου στον αγοραστή για αυτό, ακόμη και αν το ελάττωμα μπορεί να εμφανιστεί αργότερα.

Σε περίπτωση που υπάρχει ουσιώδη παραβίαση της σύμβασης, έχετε τα ακόλουθα αποκλειστικά δικαιώματα:
α) την αντικατάσταση του πράγματος με άλλο·
β) την διόρθωση του ελαττώματος με επισκευή ·
γ) την εύλογη μείωση του τιμήματος αγοράς, ή
δ) υπαναχώρηση από τη σύμβαση.

Για να διατηρήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας, πρέπει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, να ενημερώσετε τον πωλητή σχετικά με το προτιμώμενο δικαίωμα, με την ειδοποίηση για την εικαζόμενη παραβίαση ή ελάττωμα. Δεν δικαιούστε να αλλάξετε ένα αποδεκτό δικαίωμά σας χωρίς τη συγκατάθεση του πωλητή. Ωστόσο, η προαναφερθείσα διάταξη δεν ισχύει εάν διαπιστωθεί ότι το ελάττωμα δεν μπορεί να επισκευαστεί όπως ζητήθηκε. Σε περίπτωση που ο Πωλητής δεν επιδιορθώσει το ελάττωμα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα ή αν ο Πωλητής σας ενημερώσει ότι ο Πωλητής δεν θα επιδιορθώσει το ελάττωμα, μπορείτε να ζητήσετε μια εύλογη έκπτωση από την τιμή αγορά αντί της επισκευής ή να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση.

Σε περίπτωση που η ελαττωματική εκτέλεση αποτελεί επουσιώδη παραβίαση της σύμβασης, δικαιούστε μόνο την αποκατάσταση του ελαττώματος ή την εύλογη έκπτωση από την τιμή αγοράς. Μέχρι να ενημερώσετε τον Πωλητή για την επιλογή σας, ο Πωλητής μπορεί να σας προμηθεύσει ή να επιδιορθώσει το ελάττωμα.

Σε περίπτωση που ο Πωλητής δεν επιδιορθώσει το ελάττωμα σε εύθετο χρόνο ή αρνείται να το πράξει, μπορείτε να ζητήσετε εύλογη έκπτωση από την τιμή αγοράς ή να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση.
Δεν θα έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση ή να ζητήσετε την παράδοση νέου αντικειμένου εκτός αν επιστρέψετε το ελαττωματικό προϊόν στον Πωλητή στην αρχική του κατάσταση.

Η διάταξη αυτή δεν ισχύει
α) εάν η κατάσταση του αντικειμένου άλλαξε ως αποτέλεσμα επιθεώρησης προκειμένου να καθοριστεί η κατάσταση του αντικειμένου ·
β) αν χρησιμοποιούσατε το αντικείμενο πριν ανακαλυφθεί το ελάττωμα,
γ) εάν η κατάσταση που σας εμποδίζει να επιστρέψετε το στοιχείο στην αρχική του κατάσταση δεν έχει προκληθεί από πράξεις ή παραλείψεις σας, ή
δ) είχατε πωλήσει το στοιχείο πριν από την ανακάλυψη του ελαττώματος; εάν αυτό συνέβη μόνο εν μέρει, ο αγοραστής θα επιστρέψει στον πωλητή ό,τι μπορεί να επιστρέψει και θα αποζημιώσει τον πωλητή για το μέρος του στοιχείου από το οποίο ωφελήθηκε;

Εάν παραλείψετε να ενημερώσετε τον πωλητή για το ελάττωμα σε εύθετο χρόνο, χάνετε το δικαίωμά σας να ασκήσετε οποιαδήποτε αποκατάσταση λόγω του ελαττώματος.

Η ευθύνη των πωλητών περιορίζεται αποκλειστικά στα παραπάνω και ο πωλητής δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση να αποζημιώσει τον αγοραστή για τυχόν άμεσες ή / και έμμεσες απώλειες ή ζημίες που υπέστη ο αγοραστής εξαιτίας της ελαττωματικής εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του ή ελαττωμάτων στο προϊόν.

Τα δικαιώματα που απορρέουν από ελαττώματα προϊόντος μπορούν να ασκηθούν στις ακόλουθες εγκαταστάσεις του Πωλητή:
Για την αποστολή των προϊόντων:
notino.gr, Notino
Σιμονα Βλαχοπούλου
591 00 Τρίλοφο Ιμαθίας

Μπορείτε να βρείτε το έντυπο καταγγελίας εδώ.

Παρακαλείσθε να μην στείλετε το πακέτο με τα επιστραφέντα προϊόντα χωρίς να πληρώσετε τα ταχυδρομικά τέλη, διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να δεχτούμε το δέμα.

Μόλις ληφθεί το ελαττωματικό πράγμα, εκδίδεται ένα πρωτόκολλο καταγγελίας. Εάν το ελαττωματικό πράγμα αποστέλλεται ταχυδρομικώς, το πρωτόκολλο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός 24 ωρών από την παραλαβή του ελαττωματικού πράγματος. Σε περίπτωση προσωπικής καταγγελίας, το πρωτόκολλο εκδίδεται αμέσως. Η καταγγελία υποβάλλεται σε επεξεργασία αμέσως. Σε πιο περίπλοκες περιπτώσεις, οι οποίες απαιτούν αξιολόγηση, η καταγγελία υποβάλλεται σε επεξεργασία εντός 30 ημερών.

Θέλετε να ρωτήσετε κάτι; Γράψτε μας μήνυμα.

Τα στοιχεία που επισημαίνονται με αστερίσκο * είναι υποχρεωτικά.


Με την αποστολή, η εταιρεία Notino s.r.o. θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας με σκοπό την εξέταση του αιτήματός σας βάσει έννομου συμφέροντος. Έχετε το δικαίωμα να αντικρούσετε. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην .